הרב אברהם שרייער
פ”נ איש נכון יקר רוח וגדול לכל בצדקה ובגמילות חסד…פזר נתון לאביונים עשה טוב וחסד לאלמנות ויתומים הרב מטעם הממשלה הנשיא מהועד הבית…המו”ה אברהם בר’ יצחק אייזיק שרייענפטר בשם טוב. בשנת שישים ושתים היו ביום כ”ד לחודש אדר ב’ תרצ”ה (1.4.1932)
ת.נ.צ.ב.ה

Рабин Авраам Шрайер. Тут похований мудрий, великодушний чоловік, щедрий на добрі справи. Який простягав руку злиденним, вдовам та сиротам, рабин від імені уряду, який був головою від домашнього комітету і до… наш вчитель Авраам син пана Іцхака Айзіка, Шрайер. Помер з добрим ім’ям у віці шістдесят двох років, 24 числа місяця Адар 5695 (1.4.1932)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!