פ”נ

…חשובה…מ’ פעסי אשת הר’ אברהם חיים
רויטמאהן
נפ’ י”ז אלול תרצ”ד (28.8.1934)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут поховані

Важлива жінка п. Песі…жінка рабина Авраама Хаім
Ройтман
Померла 17 елюля 5694 (28.8.1934)
НЕХАЙ ЇХ ДУШІ БУДЕ ПОВ’ЯЗАНІ СЕРЕД ЖИВИХ!