ביום א דאדר פ”נ שנת תרס”ד לפ”ק (17.2.1904) איש תמים ממשפחת רמים הלך דרך ישרים ה”ה האברך החשוב הנכבד מוה”ר יחזקאל…המפורסמים…

Тут похований першого дня місяця адар 5664 року (17.2.1904) чесна людина, представник вельмишанованої родини, шляхами прямими ходив, вельмишановний пан важливий та поважний учень єшіви, наш вчитель та рабин пан Єхезкель….відомих…