פ”נ ג בניסן…אשה חשבה מרת שרה בר’ יעקב
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована 3го нісана….важлива жінка пані Сара донька Якова
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПОВ’ЯЗАНА СЕРЕД ЖИВИХ!