פ”נ…עטיל בריינדל בת ר’ אלתר מרדכי אשת ר’ יעקב, זאלקינד
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похована …Етіль Брайндль, донька Альтера Мордехая, жінка пана Якова, Залькінд
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!