פ”נ מצא מנוחה איש תם וישר הולך תמים ופועל צדק וכל עסקיו היה באמונה הנכבד מו”ה יוסף בר שרגא קרישטאל מסלאוויטא נפטר א ט”ז אייר תרפ”ב לפ”ק (14.5.1922)
ת.נ.צ.ב.ה

Тут похований. Тут знайшов відпочинок пряма, чесна людина, завжди ходив прямими стежками, працюючи заради справедливості, і всі діла робив з вірою, шановний наш святий вчитель Йосеф, син Шраги Файвіша, Крішталь зі Славути. Помер у неділю 16 іяра 5682 (14.5.1922)
НЕХАЙ ЙОГО ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!