פ”נ אשה חשוה, רבה בשנים חוה בר’ משה אשת דאקטער זאסלווסקע פטרה דה בניסן תרפ”ג
ת.נ.צ.ב.ה

Важлива, стара жінка пані Хава, донька пана Моше, жінка доктора Заславскі (Заславске). Померла 5 нісана 5683 (22.31923)
НЕХАЙ ЇЇ ДУША БУДЕ ПРИВ’ЯЗАНА ДО СПИСКУ ЖИВИХ!